نرم افزار crm,نرم افزار فرایس crm,نرم افزار


قطع رابطه مشتری با شرکت شما در یک دوره زمانی ریزش مشتری نام دارد. حفظ مشتري یکی از اصول اساسی و مهم چرخه اجرایی مدیریت ارتباط با مشتری است به گونه اي كه پیش بینی و پيشگيري از ريزش مشتري، بخش مهمي از مديريت ارتباط با مشتري، تلقي مي گردد دراين ميان، چگونگي پيش بيني و پيشگيري از ريزش مشتريان، توجه بسياري از مدیران را به خود جلب نموده است.

 • نویسنده:زهرا چنکوک
 • دوشنبه ششم ارديبهشت ۱۳۹۵
 • بازدید: 2275


پروژه ها از نظر ماهیتی اغلب منحصر به فرد هستند؛ ولی شاید در اداره شعبه، شرکت یا بخش صنعتی متفاوت انجام شده باشند، مراجعه به انواع پروژه های مدیریت ارتباط با مشتری که تمام انجام داده اید و انجام خواهید داد و طبقه بندی آنان استفاده از دیدگاه مشترک در سایر شکل های مدیریت پروژه، در سه نوع مهم: در حال اجرا، تکراری ها و غریبه ها مفید است.

 • نویسنده:زهرا چنکوک
 • شنبه چهارم ارديبهشت ۱۳۹۵
 • بازدید: 1511


پروژه ها به طور فزاینده ای در تمام بخش های صنعتی متداول می شوند این امر هم محیط بسیار پیچیده تر و تغییر سریع را منعکس می کند و هم در سراسر صنعت و دولت به سمت فعالیت های کاری خوب تعریف شده و هدف گرا حرکت می کند. در اغلب پروژه ها این فعالیت ها از موانع کارکردی سازمان عبور می کنند. در نتیجه برای مدیریت تغییر، نیاز فزاینده ای به کار میان کارکردی، وجود دارد.

 • نویسنده:زهرا چنکوک
 • چهارشنبه اول ارديبهشت ۱۳۹۵
 • بازدید: 1495


اگرچه مدیریت تغییر برای تمام ابتکارات مدیریت ارتباط با مشتری صرف نظر از میزان ابتکار مدیریت ارتباط با مشتری لازم است، هنگام افزایش اندازه و پیچیدگی ابتکارات مدیریت ارتباط با مشتری ارتباط روز افزونی با مدیریت پروژه دارد. مدیریت پروژه ی "مدیریت ارتباط با مشتری" شامل دو نوع پروژه می شود: نخست، جایی که گروه متخصص ها به طور موقتی دور هم جمع می شوند تا به پروژه ی خاصی با تاریخ تکمیل محدود رسیدگی کنند. دوم، آن جا که گروه میان کارکردی با ارجاع مدیریت مستمر ابتکارات مدیریت ارتباط با مشتری شرکت دور هم جمع می شوند.

 • نویسنده:زهرا چنکوک
 • دوشنبه سي فروردين ۱۳۹۵
 • بازدید: 1405


مدیریت ارتباط با مشتری فرایندی میان کارکردی است. این دیدگاه مستلزم کار میان کارکردی و انتقال مهم، از ذهنیت قدیمی به نگرشی مشتری محور به دنیا است. مدیریت ارتباط با مشتری موفقیت آمیز مستلزم این است که اعضای اداره های مختلف مثل بازاریابی، فناوری اطلاعات و مدیریت منابع انسانی با هم کار کنند.

 • نویسنده:زهرا چنکوک
 • شنبه بيست و هشتم فروردين ۱۳۹۵
 • بازدید: 1508


با وجود رهبر مدیریت ارتباط با مشتری، مسأله ی اول مدیریت تغییر که باید به آن پرداخته شود، ارزش های مشترک سازمان است. این ارزش های مشترک مانند چسبی سازمان ها را به هم متصل نگه می دارند. دیدگاه واضح و خوب انتقال یافته ی مدیریت ارتباط با مشتری، ابزار مهم ایجاد ارزش های مشترک است. دیدگاه تجاری و ارزش های مرتبط به آن، عضو مهم راهبرد شرکت را تشکیل می دهند.بینش مدیریت ارتباط با مشتری ابزار قدرتمند ایجاد ارزش های مشترک و تمرکز مشتری است.

 • نویسنده:زهرا چنکوک
 • چهارشنبه بيست و پنجم فروردين ۱۳۹۵
 • بازدید: 1577


تنوع بالقوه در ابتکارات مدیریت ارتباط با مشتری و ساختار کلی مثل ساختار هفت گانه مک کینزی ابزاری قدرتمند برای کمک به سازمان در شناسایی مسائل کلیدی مربوط به بافت خاص آن است این مسائل از سازمانی به سازمان دیگر فرق می کنند.

 • نویسنده:زهرا چنکوک
 • دوشنبه بيست و سوم فروردين ۱۳۹۵
 • بازدید: 1601


همان گونه که شرکت به فرایندهای کلیدی مدیریت ارتباط با مشتری، توسعه ی راهبرد، ایجاد ارزش، ترکیب چند شبکه ای، مدیریت اطلاعات و ارزیابی عملکرد می پردازد باید الزامات مدیریت تغییر آنها را نیز در نظر بگیرد. برای ابتکار مدیریت در مقیاس بزرگ و پیچیده شرکت ها باید تحت تغییر سازمانی و فرهنگی بنیادین به منظور تحقق آن قرار بگیرد، بنابراین بعد حیاتی هر برنامه ی مدیریت ارتباط با مشتری بزرگ، برنامه ی مدیریت تغییر کارمند در ساختار سازمان است.

 • نویسنده:زهرا چنکوک
 • شنبه بيست و يکم فروردين ۱۳۹۵
 • بازدید: 1440


مشتری وفادار کسی است که علاوه بر تمام تلاشهای و بازاریابی های شرکتهای رقیب ،همچنان از شرکت ما خرید کنند.مشتری وفادار بیشتر خرید می کند.مشتری وفادار پول بیشتری می پردازد.مشتری وفادار حساسیت کمتری نسبت به افزایش قیمت نشان می دهد.مشتری وفادار ابزار تبلیغاتی مثبت دهان به دهان محسوب می شود. .

 • نویسنده:زهرا چنکوک
 • چهارشنبه هجدهم فروردين ۱۳۹۵
 • بازدید: 3266


برنامه ی پروژه ی مدیریت ارتباط با مشتری باید در اقدامات خاصی که منجر به تحقق پروژه می شود، توسعه یابد و به اهداف شرکت نایل شود. ساختار راهبرد مدیریت ارتباط با مشتری مجموعه ای از فرایندهای تعریف شده را مطرح می کند که باید در برنامه به آن ها پرداخته شود.ساختار برنامه ی مدیریت ارتباط با مشتری به نحوی قابل ملاحظه از سازمانی به سازمان دیگر فرق می کند.

 • نویسنده:زهرا چنکوک
 • دوشنبه شانزدهم فروردين ۱۳۹۵
 • بازدید: 1807


وقتی ارزیابی آمادگی مدیریت ارتباط با مشتری انجام گردید و تصمیم گیری برای ادامه، با ابتکارات مدیریت ارتباط با مشتری جدید یا در امتداد آن اتخاذ شد، باید به فرایندهای کلیدی مدیریت ارتباط با مشتری در حالتی ساختاری و یکپارچه پرداخت.همیاری های حیاتی که آن را مدیریت دقیق این پنج فرایند (توسعه راهبرد، ایجاد ارزش، ترکیب چند کانالی، مدیریت اطلاعات، ارزیابی عملکرد) تعهد و همراهی تمام کارمندان ایجاد می کند با دو فعالیت که مواردی با این روندها حرکت می کنند، یعنی مدیریت تغییر و مدیریت پروژه، مشخص می شود.

 • نویسنده:زهرا چنکوک
 • شنبه چهاردهم فروردين ۱۳۹۵
 • بازدید: 1651


صرف نظر از بررسی ارزیابی آمادگی مدیریت ارتباط با مشتری مورد استفاده، بازده آن باید شناسایی فعالیت ها و اولویت های مدیریت ارتباط با مشتری خاصی باشد که باید به آن پرداخته شود. آن گاه این ها باید در بافت فرایند توسعه ی راهبردی در نظر گرفته شود.

 • نویسنده:زهرا چنکوک
 • چهارشنبه يازدهم فروردين ۱۳۹۵
 • بازدید: 1914


موفقیت برنامه ی مدیریت ارتباط با مشتری بستگی زیادی به وجود آمادگی کافی در سازمان دارد، در حالی که بررسی و مرور کلی ابزاری مفید برای مشخص کردن فرصت ها و چالش ها و ایجاد اجماع برای پیشروی است، بینش عمیق تر به وجود و استفاده ی بالقوه ی شرکت از مدیریت ارتباط با مشتری مورد نیاز است. این امر مستلزم مرور مشروح تر از پنج فرایند کلیدی مدیریت ارتباط با مشتری و توجه به مسائل فرهنگی، رهبری و حمایتی است.

 • نویسنده:زهرا چنکوک
 • دوشنبه نهم فروردين ۱۳۹۵
 • بازدید: 1969


برای شرکت ها در نظر گرفتن موانعی که سایر سازمان ها در توسعه ی برنامه های مدیریت ارتباط با مشتری با آن ها رو به رو شده اند، مفید است. تحقیقات ما تعدادی از موانع مشترک در راه موفقیت روابط مشتری را شناسایی کرده است. جالب این که مشکلات سامانه های بازمانده ی موجود که مدیران اجرایی ممکن است پیش بینی کنند و منبع اصلی مشکلات و تأخیرها است به ظاهر عمومیت کمتری از مشکلات نگرش های داخلی و ساختار سازمانی دارد.

 • نویسنده:زهرا چنکوک
 • چهارشنبه بيست و ششم اسفند ۱۳۹۴
 • بازدید: 1941


سازمان هایی که اندکی مدیریت ارتباط با مشتری را توسعه داده اند سازمان هایی هستند که از نظر انبار کامل اطلاعاتی پیشرفت کرده اند، اگرچه ممکن است هنوز محدود به واحد تجاری مجزا و نه سراسری در تمام شرکت باشد. آن ها شروع به استفاده از ابزارهایی از قبیل خودکاری نیروی فروش، مراکز تلفنی و ترکیب تلفنی کامپیوتر و مدیریت مبارزه در حالت پیچیده تری می کنند؛ ولی هنوز برمبنایی خودکفا است.

 • نویسنده:زهرا چنکوک
 • دوشنبه بيست و چهارم اسفند ۱۳۹۴
 • بازدید: 5432


توسعه ی مدیریت ارتباط با مشتری اغلب به تنظیم های گسترده در داخل شرکت نیاز دارد، به ویژه جایی که بازاریابی باید از محصولی یا از تمرکز بر معامله به تمرکز بر روابط تغییر کند. انواع تغییرات سازمانی که باید از مدیریت روابط مشتری استقبال کنند، می توانند از تحول در ذهنیت تا نظم جدید سامانه ها و فرایندها امتداد یابند.

 • نویسنده:زهرا چنکوک
 • شنبه بيست و دوم اسفند ۱۳۹۴
 • بازدید: 1472


انجام ارزیابی تجربه ی کلی مدیریت ارتباط با مشتری در مقایسه با سایر شرکت هایی که به آن مبادرت کرده اند، شناخت موانع در راه موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری، این امر چشم انداز کلی تر به موقعیت کنونی شرکت را تأمین خواهد کرد و به آن ها در محک زنی این که کجا با سایر شرکت ها تناسب دارند، کمک می کند.

 • نویسنده:زهرا چنکوک
 • چهارشنبه نوزدهم اسفند ۱۳۹۴
 • بازدید: 1457


توانایی اجرای پروژه های CRM به مراتب مهمتر از خود پروژه CRM است .گزارشات مختلفی از میزان موفقیت پروژه های CRM وجود دارد.این آمار در صنایع مختلف نیز متفاوت است به طور متوسط بین 30 تا 60 درصد پروژه های مدیریت ارتباط با مشتری در زمینه نرم فزاری یا اجرای استراتژی دچار شکست می شوند.اما با وجود هشدارها متاسفانه مدیران این آمار را جدی نمی گیرند

 • نویسنده:نازنین دانشمند
 • دوشنبه هفدهم اسفند ۱۳۹۴
 • بازدید: 2292


در رابطه با مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)، دستکم سه مدل بسیار معمول وجود دارد که به نام های IDIC و QCi و زنجیره ارزش CRM شناخته می‌شوند.

 • نویسنده:زهرا چنکوک
 • شنبه پانزدهم اسفند ۱۳۹۴
 • بازدید: 3333


اینفوگرافی CRM اطلاع رسانی درباره مفاهیم ،تکنیکها و روشهای اجرایی مدیریت ارتباط با مشتری ،مدیریت تجربه مشتری ،مدیریت رضایت و شکایات مشتری از طریق تصویر است اینفوگرافی CRM در درک سریع و راحتر مفاهیم مدیریت ارتباط با مشتری اهمیت زیادی دارد

 • نویسنده:نازنین دانشمند
 • دوشنبه سوم اسفند ۱۳۹۴
 • بازدید: 3242

نرم افزار CRM بخرم یا نخرم

نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری CRM فرادیس


افزار فرادیس نرم افزار CRM فرادیس این قابلیت را برای شما فراهم می آورد که کلیه ارتباطات کارشناسان خود با مشتریان را از طریق تلفن، فکس، موبایل، پیامک، ایمیل، شبکه های اجتماعی و … را بر روی پروفایل مشتری با صرف کمترین زمان و هزینه ثبت کنید

پیاده سازی نرم افزار CRM فرادیس

پیاده سازی نرم افزار CRM فرادیس

بعد از خرید نرم افزار CRM فرادیس، فرآیند پیاده سازی نرم افزار CRM آغاز می شود که شامل مشاوره تخصصی، نصب، راه اندازی، استقرار و آموزش گام به گام و جواب گویی به پرسش کاربران، آموزش استفاده از راهنمای آنلاین نرم افزار CRM و سیستم پشتیبانی تیکتینگ ...

مدیریت ارتباط با مشتری CRM چیست؟

مدیریت ارتباط با مشتری CRM چیست؟

CRM مخفف کلمه Customer Relationship Management و معادل مدیریت ارتباط با مشتری است. مدیریت ارتباط با مشتری مجموعه عوامل داخلی و خارجی که باعث جذب مشتری جدید، حفظ مشتری و سودآوری از طریق تکرار خرید می شود. هدف مدیریت ارتباط با مشتری ...

نرم افزار CRM چیست؟

نرم افزار CRM چیست؟


نرم افزار CRM، نرم افزاری است برای سرعت بخشیدن، کاهش هزینه ها و بهبود فرآیندهای ارتباط با مشتری، بازاریابی، فروش و خدمات پس از فروش نرم افزار CRM مانند دوربینی است که تمامی وقایع رخداده میان پرسنل و مشتریان را ضبط می کند و شما می توانید ...

آشنایی با فرآیند خرید نرم افزار CRM فرادیس

آشنایی با فرآیند خرید نرم افزار CRM فرادیس


نرم افزار CRM، نرم افزاری است برای سرعت بخشیدن، کاهش هزینه ها و بهبود فرآیندهای ارتباط با مشتری، بازاریابی، فروش و خدمات پس از فروش نرم افزار CRM مانند دوربینی است که تمامی وقایع رخداده میان پرسنل و مشتریان را ضبط می کند و شما می توانید ...

درباره نرم افزار CRM فرادیس

درباره نرم افزار CRM فرادیس


افزار فرادیس CRM در سال 1388 تحلیل، طراحی و برنامه نویسی شده است و فرایند تـوسعه نـرم افزار همچنان ادامه دارد در حال حاضر شرکتهایی با 1 تا 50 پرسنل در صنوف مختلف از نرم افزار فرادیس CRM استفاده می نمایند. نرم افزار CRM فرادیس تحت وب می باشد و شما می توانید به صورت نامحدود از طریق مرورگرهای وب ...

ده گام برای پیاده سازی CRM

ده گام برای پیاده سازی CRM


نرم افزارپیاده سازی یک سیستم CRM که با عث ارتقاء عملکرد سیستم کاری شما شود چیزی بیشتر از نصب یک نرم افزار CRM و اختصاصی سازی کردن آن می باشد. پیاده سازی crm در یک سازمان به صورت موفق و موثر نیازمند تحلیل سیستم بازاریابی ، فروش و خدمات پس از فروش و همچنین تعیین اهداف و برنامه ریزی جهت فرهنگ سازی ان در سازمان می باشد.

نرم افزار بازاریابی فرادیس

نرم افزار بازاریابی فرادیس


نرم افزار CRM فرادیس ای به شما کمک کند برنامه ریزی و زمانبندی درستی برای اجرای کمپینهای تبلیغاتی داشته باشید و هزینه های تبلیغاتی را کاهش دهید همچنین اطلاعات بدست آمده از کمپینهای تبلیغاتی طبقه بندی، ثبت و تحلیل کنید ...

نرم افزار فروش فرادیس

نرم افزار فروش فرادیس


واحد فروش در هر سازمانی از اهمیت زیادی برخوردار است. نرم افزار فروش فرادیس فرآیند های فروش سازمان شما را با سرعت بیشتر کنترل، سازماندهی و مدیریت می کند. نرم افزار فروش فرادیس بسیار انعطاف پذیر است و می توانید قدرت، دقت، سرعت،یکپارچگی و ظرفیت فروش خود را افزایش دهید...