نرم افزار crm,نرم افزار فرایس crm,نرم افزار


وقتی طرح پروژه ی مدیریت ارتباط با مشتری تکمیل می شود. دو مسأله باید در نظر گرفته شود: آهسته پیش رفتن در حوزه ی پروژه و درک الزامات مقیاس. مک کینزی اند کمپانی خاطر نشان کرد وقتی پروژه ای در حوزه اش پیش می رود توسعه ی سامانه می تواند ادامه یابد و ویژگی های جدیدی را که اهداف شرکت پشتیبانی نمی کنند ولی به طور قابل ملاحظه ای به پیچیدگی و هزینه می افزایند را یکی کند.

 • نویسنده:زهرا چنکوک
 • دوشنبه بيست ارديبهشت ۱۳۹۵
 • بازدید: 2049


پروژه های بین المللی مدیریت ارتباط با مشتری با مشکلات، خاصی رو به رو هستند که با تفاوتهای جغرافیایی و فرهنگی تشدید می شود. دو نوع راهنمای مدیریت ارتباط با مشتری وجود دارد: راهنمای اتاق همایش و پروژه ی عملیاتی یا زنده.

 • نویسنده:زهرا چنکوک
 • شنبه هجدهم ارديبهشت ۱۳۹۵
 • بازدید: 2195


گارتنر تمام فروشندگان اصلی را برحسب رتبه ی آنان در کاربردهای مدیریت ارتباط با مشتری شان، تخصص صنعت پا برجا، و استحکام تجاری شان ارزیابی می کند، این امر درجه بندی هر یک از فروشندگان در نمایش ماتریس براساس توانایی شان در اجرای کاربردهای خاص مدیریت ارتباط با مشتری و تکمیل دیدشان نسبت به مدیریت ارتباط با مشتری را شامل می شود.آنها در بازارهای پا برجا به درجه بندی تخصصی پرداختند. خرده فروشی، بانکداری / دلالی، اتومبیل، دارویی، بیمه / مراقبت بهداشتی، ساخت و فناوری عالی و ارتباطات از راه دور.

 • نویسنده:زهرا چنکوک
 • چهارشنبه پانزدهم ارديبهشت ۱۳۹۵
 • بازدید: 3022


هنبرگ دریافت که شرکت ها با استفاده از دیدگاه تحقق مدیریت ارتباط با مشتری سخت قبل از تعریف پروژه و الزامات فنی آن، اغلب فقط درک راهبردی مبهمی از پروژه ی مدیریت ارتباط با مشتری داشتند. این امر می گوید که فرایندهای استاندارد فرایندهای اطلاعات مهم است برای تحریک خط مشی های راهبردی مدیریت ارتباط با مشتری، عکس انجام بهترین دیدگاه جایی که فرایندهای فناوری اطلاعات از ملاحظات راهبردی و ملاحظات مشتری محوری توسعه می یابند، استفاده شوند.

 • نویسنده:زهرا چنکوک
 • دوشنبه سيزدهم ارديبهشت ۱۳۹۵
 • بازدید: 3118


در مطالعه موردی پیرامون بیست و سه شرکت اروپایی، استفان هنبرگ، از دانشگاه بت دو دیدگاه تحقق مدیریت ارتباط با مشتری در سازمان ها را شناسایی کرد: یک تحقق سخت از مدیریت ارتباط با مشتری (متمرکز بر فناوری اطلاعات، تجزیه و تحلیل ها، مدیریت متمرکزسازی و مبارزه) و یک تحقق ملایم مدیریت ارتباط با مشتری ( متمرکز بر مدیریت تجربه ی مشتری غیر متمرکز و روابط مشتری).

 • نویسنده:زهرا چنکوک
 • شنبه يازدهم ارديبهشت ۱۳۹۵
 • بازدید: 1637


پروژه های بزرگ مدیریت ارتباط با مشتری باید طوری مدیریت شود که برای شرکت سودآور باشد، نه فقط این که وقت و بودجه صرف ارائه ی سامانه ی مدیریت ارتباط با مشتری شود. ابزار مدیریت پروژه ی راهبردی به تازگی توسعه یافته است که به مدیریت ارائه ی سودهای تجاری کمک می کند.

 • نویسنده:زهرا چنکوک
 • چهارشنبه هشتم ارديبهشت ۱۳۹۵
 • بازدید: 2140


قطع رابطه مشتری با شرکت شما در یک دوره زمانی ریزش مشتری نام دارد. حفظ مشتري یکی از اصول اساسی و مهم چرخه اجرایی مدیریت ارتباط با مشتری است به گونه اي كه پیش بینی و پيشگيري از ريزش مشتري، بخش مهمي از مديريت ارتباط با مشتري، تلقي مي گردد دراين ميان، چگونگي پيش بيني و پيشگيري از ريزش مشتريان، توجه بسياري از مدیران را به خود جلب نموده است.

 • نویسنده:زهرا چنکوک
 • دوشنبه ششم ارديبهشت ۱۳۹۵
 • بازدید: 2631


پروژه ها از نظر ماهیتی اغلب منحصر به فرد هستند؛ ولی شاید در اداره شعبه، شرکت یا بخش صنعتی متفاوت انجام شده باشند، مراجعه به انواع پروژه های مدیریت ارتباط با مشتری که تمام انجام داده اید و انجام خواهید داد و طبقه بندی آنان استفاده از دیدگاه مشترک در سایر شکل های مدیریت پروژه، در سه نوع مهم: در حال اجرا، تکراری ها و غریبه ها مفید است.

 • نویسنده:زهرا چنکوک
 • شنبه چهارم ارديبهشت ۱۳۹۵
 • بازدید: 1767


پروژه ها به طور فزاینده ای در تمام بخش های صنعتی متداول می شوند این امر هم محیط بسیار پیچیده تر و تغییر سریع را منعکس می کند و هم در سراسر صنعت و دولت به سمت فعالیت های کاری خوب تعریف شده و هدف گرا حرکت می کند. در اغلب پروژه ها این فعالیت ها از موانع کارکردی سازمان عبور می کنند. در نتیجه برای مدیریت تغییر، نیاز فزاینده ای به کار میان کارکردی، وجود دارد.

 • نویسنده:زهرا چنکوک
 • چهارشنبه اول ارديبهشت ۱۳۹۵
 • بازدید: 1836


اگرچه مدیریت تغییر برای تمام ابتکارات مدیریت ارتباط با مشتری صرف نظر از میزان ابتکار مدیریت ارتباط با مشتری لازم است، هنگام افزایش اندازه و پیچیدگی ابتکارات مدیریت ارتباط با مشتری ارتباط روز افزونی با مدیریت پروژه دارد. مدیریت پروژه ی مدیریت ارتباط با مشتری شامل دو نوع پروژه می شود

 • نویسنده:زهرا چنکوک
 • دوشنبه سي فروردين ۱۳۹۵
 • بازدید: 1696


مدیریت ارتباط با مشتری فرایندی میان کارکردی است. این دیدگاه مستلزم کار میان کارکردی و انتقال مهم، از ذهنیت قدیمی به نگرشی مشتری محور به دنیا است. مدیریت ارتباط با مشتری موفقیت آمیز مستلزم این است که اعضای اداره های مختلف مثل بازاریابی، فناوری اطلاعات و مدیریت منابع انسانی با هم کار کنند.

 • نویسنده:زهرا چنکوک
 • شنبه بيست و هشتم فروردين ۱۳۹۵
 • بازدید: 1874


با وجود رهبر مدیریت ارتباط با مشتری، مسأله ی اول مدیریت تغییر که باید به آن پرداخته شود، ارزش های مشترک سازمان است. این ارزش های مشترک مانند چسبی سازمان ها را به هم متصل نگه می دارند. دیدگاه واضح و خوب انتقال یافته ی مدیریت ارتباط با مشتری، ابزار مهم ایجاد ارزش های مشترک است. دیدگاه تجاری و ارزش های مرتبط به آن، عضو مهم راهبرد شرکت را تشکیل می دهند.بینش مدیریت ارتباط با مشتری ابزار قدرتمند ایجاد ارزش های مشترک و تمرکز مشتری است.

 • نویسنده:زهرا چنکوک
 • چهارشنبه بيست و پنجم فروردين ۱۳۹۵
 • بازدید: 1883


تنوع بالقوه در ابتکارات مدیریت ارتباط با مشتری و ساختار کلی مثل ساختار هفت گانه مک کینزی ابزاری قدرتمند برای کمک به سازمان در شناسایی مسائل کلیدی مربوط به بافت خاص آن است این مسائل از سازمانی به سازمان دیگر فرق می کنند.

 • نویسنده:زهرا چنکوک
 • دوشنبه بيست و سوم فروردين ۱۳۹۵
 • بازدید: 1885


همان گونه که شرکت به فرایندهای کلیدی مدیریت ارتباط با مشتری، توسعه ی راهبرد، ایجاد ارزش، ترکیب چند شبکه ای، مدیریت اطلاعات و ارزیابی عملکرد می پردازد باید الزامات مدیریت تغییر آنها را نیز در نظر بگیرد. برای ابتکار مدیریت در مقیاس بزرگ و پیچیده شرکت ها باید تحت تغییر سازمانی و فرهنگی بنیادین به منظور تحقق آن قرار بگیرد، بنابراین بعد حیاتی هر برنامه ی مدیریت ارتباط با مشتری بزرگ، برنامه ی مدیریت تغییر کارمند در ساختار سازمان است.

 • نویسنده:زهرا چنکوک
 • شنبه بيست و يکم فروردين ۱۳۹۵
 • بازدید: 1646


مشتری وفادار کسی است که علاوه بر تمام تلاشهای و بازاریابی های شرکتهای رقیب ،همچنان از شرکت ما خرید کنند.مشتری وفادار بیشتر خرید می کند.مشتری وفادار پول بیشتری می پردازد.مشتری وفادار حساسیت کمتری نسبت به افزایش قیمت نشان می دهد.مشتری وفادار ابزار تبلیغاتی مثبت دهان به دهان محسوب می شود. .

 • نویسنده:زهرا چنکوک
 • چهارشنبه هجدهم فروردين ۱۳۹۵
 • بازدید: 4064


برنامه ی پروژه ی مدیریت ارتباط با مشتری باید در اقدامات خاصی که منجر به تحقق پروژه می شود، توسعه یابد و به اهداف شرکت نایل شود. ساختار راهبرد مدیریت ارتباط با مشتری مجموعه ای از فرایندهای تعریف شده را مطرح می کند که باید در برنامه به آن ها پرداخته شود.ساختار برنامه ی مدیریت ارتباط با مشتری به نحوی قابل ملاحظه از سازمانی به سازمان دیگر فرق می کند.

 • نویسنده:زهرا چنکوک
 • دوشنبه شانزدهم فروردين ۱۳۹۵
 • بازدید: 2139


وقتی ارزیابی آمادگی مدیریت ارتباط با مشتری انجام گردید و تصمیم گیری برای ادامه، با ابتکارات مدیریت ارتباط با مشتری جدید یا در امتداد آن اتخاذ شد، باید به فرایندهای کلیدی مدیریت ارتباط با مشتری در حالتی ساختاری و یکپارچه پرداخت.همیاری های حیاتی که آن را مدیریت دقیق این پنج فرایند (توسعه راهبرد، ایجاد ارزش، ترکیب چند کانالی، مدیریت اطلاعات، ارزیابی عملکرد) تعهد و همراهی تمام کارمندان ایجاد می کند با دو فعالیت که مواردی با این روندها حرکت می کنند، یعنی مدیریت تغییر و مدیریت پروژه، مشخص می شود.

 • نویسنده:زهرا چنکوک
 • شنبه چهاردهم فروردين ۱۳۹۵
 • بازدید: 1929


صرف نظر از بررسی ارزیابی آمادگی مدیریت ارتباط با مشتری مورد استفاده، بازده آن باید شناسایی فعالیت ها و اولویت های مدیریت ارتباط با مشتری خاصی باشد که باید به آن پرداخته شود. آن گاه این ها باید در بافت فرایند توسعه ی راهبردی در نظر گرفته شود.

 • نویسنده:زهرا چنکوک
 • چهارشنبه يازدهم فروردين ۱۳۹۵
 • بازدید: 2387


موفقیت برنامه ی مدیریت ارتباط با مشتری بستگی زیادی به وجود آمادگی کافی در سازمان دارد، در حالی که بررسی و مرور کلی ابزاری مفید برای مشخص کردن فرصت ها و چالش ها و ایجاد اجماع برای پیشروی است، بینش عمیق تر به وجود و استفاده ی بالقوه ی شرکت از مدیریت ارتباط با مشتری مورد نیاز است. این امر مستلزم مرور مشروح تر از پنج فرایند کلیدی مدیریت ارتباط با مشتری و توجه به مسائل فرهنگی، رهبری و حمایتی است.

 • نویسنده:زهرا چنکوک
 • دوشنبه نهم فروردين ۱۳۹۵
 • بازدید: 2238


برای شرکت ها در نظر گرفتن موانعی که سایر سازمان ها در توسعه ی برنامه های مدیریت ارتباط با مشتری با آن ها رو به رو شده اند، مفید است. تحقیقات ما تعدادی از موانع مشترک در راه موفقیت روابط مشتری را شناسایی کرده است. جالب این که مشکلات سامانه های بازمانده ی موجود که مدیران اجرایی ممکن است پیش بینی کنند و منبع اصلی مشکلات و تأخیرها است به ظاهر عمومیت کمتری از مشکلات نگرش های داخلی و ساختار سازمانی دارد.

 • نویسنده:زهرا چنکوک
 • چهارشنبه بيست و ششم اسفند ۱۳۹۴
 • بازدید: 2222

نرم افزار CRM بخرم یا نخرم

نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری CRM فرادیس


افزار فرادیس نرم افزار CRM فرادیس این قابلیت را برای شما فراهم می آورد که کلیه ارتباطات کارشناسان خود با مشتریان را از طریق تلفن، فکس، موبایل، پیامک، ایمیل، شبکه های اجتماعی و … را بر روی پروفایل مشتری با صرف کمترین زمان و هزینه ثبت کنید

پیاده سازی نرم افزار CRM فرادیس

پیاده سازی نرم افزار CRM فرادیس

بعد از خرید نرم افزار CRM فرادیس، فرآیند پیاده سازی نرم افزار CRM آغاز می شود که شامل مشاوره تخصصی، نصب، راه اندازی، استقرار و آموزش گام به گام و جواب گویی به پرسش کاربران، آموزش استفاده از راهنمای آنلاین نرم افزار CRM و سیستم پشتیبانی تیکتینگ ...

مدیریت ارتباط با مشتری CRM چیست؟

مدیریت ارتباط با مشتری CRM چیست؟

CRM مخفف کلمه Customer Relationship Management و معادل مدیریت ارتباط با مشتری است. مدیریت ارتباط با مشتری مجموعه عوامل داخلی و خارجی که باعث جذب مشتری جدید، حفظ مشتری و سودآوری از طریق تکرار خرید می شود. هدف مدیریت ارتباط با مشتری ...

نرم افزار CRM چیست؟

نرم افزار CRM چیست؟


نرم افزار CRM، نرم افزاری است برای سرعت بخشیدن، کاهش هزینه ها و بهبود فرآیندهای ارتباط با مشتری، بازاریابی، فروش و خدمات پس از فروش نرم افزار CRM مانند دوربینی است که تمامی وقایع رخداده میان پرسنل و مشتریان را ضبط می کند و شما می توانید ...

آشنایی با فرآیند خرید نرم افزار CRM فرادیس

آشنایی با فرآیند خرید نرم افزار CRM فرادیس


نرم افزار CRM، نرم افزاری است برای سرعت بخشیدن، کاهش هزینه ها و بهبود فرآیندهای ارتباط با مشتری، بازاریابی، فروش و خدمات پس از فروش نرم افزار CRM مانند دوربینی است که تمامی وقایع رخداده میان پرسنل و مشتریان را ضبط می کند و شما می توانید ...

درباره نرم افزار CRM فرادیس

درباره نرم افزار CRM فرادیس


افزار فرادیس CRM در سال 1388 تحلیل، طراحی و برنامه نویسی شده است و فرایند تـوسعه نـرم افزار همچنان ادامه دارد در حال حاضر شرکتهایی با 1 تا 50 پرسنل در صنوف مختلف از نرم افزار فرادیس CRM استفاده می نمایند. نرم افزار CRM فرادیس تحت وب می باشد و شما می توانید به صورت نامحدود از طریق مرورگرهای وب ...

ده گام برای پیاده سازی CRM

ده گام برای پیاده سازی CRM


نرم افزارپیاده سازی یک سیستم CRM که با عث ارتقاء عملکرد سیستم کاری شما شود چیزی بیشتر از نصب یک نرم افزار CRM و اختصاصی سازی کردن آن می باشد. پیاده سازی crm در یک سازمان به صورت موفق و موثر نیازمند تحلیل سیستم بازاریابی ، فروش و خدمات پس از فروش و همچنین تعیین اهداف و برنامه ریزی جهت فرهنگ سازی ان در سازمان می باشد.

نرم افزار بازاریابی فرادیس

نرم افزار بازاریابی فرادیس


نرم افزار CRM فرادیس ای به شما کمک کند برنامه ریزی و زمانبندی درستی برای اجرای کمپینهای تبلیغاتی داشته باشید و هزینه های تبلیغاتی را کاهش دهید همچنین اطلاعات بدست آمده از کمپینهای تبلیغاتی طبقه بندی، ثبت و تحلیل کنید ...

نرم افزار فروش فرادیس

نرم افزار فروش فرادیس


واحد فروش در هر سازمانی از اهمیت زیادی برخوردار است. نرم افزار فروش فرادیس فرآیند های فروش سازمان شما را با سرعت بیشتر کنترل، سازماندهی و مدیریت می کند. نرم افزار فروش فرادیس بسیار انعطاف پذیر است و می توانید قدرت، دقت، سرعت،یکپارچگی و ظرفیت فروش خود را افزایش دهید...