نرم افزار crm,نرم افزار فرایس crm,نرم افزار
نرم افزار CRM
قیمت نرم افزار CRM
نرم افزار فروش


بودجه ی مدیریت ارتباط با مشتری
اگر اقلام بودجه ای را که با مدیریت ارتباط با مشتری از چشم انداز فناوری اطلاعات در ارتباط هستند بررسی کنیم، در مجموع مبلغ زیادی خواهد بود. به هر حال این بودجه احتمالاً کافی نخواهد بود، زیرا هزینه ها در رابطه با مدیریت تغییر، مدیریت پروژه و تعهد کارمند به حساب نیامده است. عدم تجربه ی شرکت درباره ی مجموع هزینه های واقعی ابتکار مهم مدیریت ارتباط با مشتری دلیل عمده ی معمول این امر است.زمینه هایی که برای موفقیت ابتکارات مدیریت ارتباط با مشتری شرکت حیاتی هستند عبارتند از: افراد، سازمان، فرهنگ و تغییر جایی که سطح سرمایه گذاری ممکن است فراموش شود یا به قدر کافی برای بودجه ی مدیریت ارتباط با مشتری تأمین نشود.