نرم افزار crm,نرم افزار فرایس crm,نرم افزار
نرم افزار CRM
قیمت نرم افزار CRM
نرم افزار فروش


پایگاه داده های مشتری
اولین گام برای طراحی نرم افزار CRM ایجاد یک پایگاه داده های مشتری یا فایل اطلاعاتی است که پایه ی هر فعالیت مدیریت ارتباط با مشتری است.