نرم افزار crm,نرم افزار فرایس crm,نرم افزار


پایگاه داده های مشتری
اولین گام برای طراحی نرم افزار CRM ایجاد یک پایگاه داده های مشتری یا فایل اطلاعاتی است که پایه ی هر فعالیت مدیریت ارتباط با مشتری است.