نرم افزار crm,نرم افزار فرایس crm,نرم افزار


مديريت ارتباط با مشتري منفي گرا
مشتری منفی گرا هميشه نيمه خالي ليوان را مي بينند و براي خرید محصول یا خدمات شما بيشتر بر عواقب منفي آن تاکيد دارد تا نتايج مثبت