نرم افزار crm,نرم افزار فرایس crm,نرم افزار


پانزده گام برای مدیریت بهتر ارتباط با مشتری
از آنجا که مدیریت ارتباط با مشتری از سه حوزه ی مدیریت،ارتباط و مشتری تشکیل شده است،برای ایجاد بهبودی در هر حوزه می توان و باید گام ها و اقدامات ویژه ای صورت داد