نرم افزار crm,نرم افزار فرایس crm,نرم افزار


مدیریت ارتباط با مشتری در دانشگاه ها (مدیریت ارتباط با دانشجو)
دانشجو در مراکز آموزشی به عنوان مشتری اصلی می باشد. نظارت بسیار دقیق از سوی نهادها موجب شده دانشگاهها به دنبال ارتقا کیفیت خود از طریق برآورد انتظارات و نیازهای دانشجویان باشند. تا با ارتقا کیفیت خدمات در نظام آموزش عالی باعث افزایش رضایت دانشجویان گردد.مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) راهبردی می باشد برای آگاهی از نیازها و رفتارهای تجاری مشتریان تا به ایجاد روابط قوی تر با آنها منجر گردد.