نرم افزار crm,نرم افزار فرایس crm,نرم افزار
نرم افزار CRM
قیمت نرم افزار CRM
نرم افزار فروش


مدیریت ارتباط با مشتری در دانشگاه ها (مدیریت ارتباط با دانشجو)
دانشجو در مراکز آموزشی به عنوان مشتری اصلی می باشد. نظارت بسیار دقیق از سوی نهادها موجب شده دانشگاهها به دنبال ارتقا کیفیت خود از طریق برآورد انتظارات و نیازهای دانشجویان باشند. تا با ارتقا کیفیت خدمات در نظام آموزش عالی باعث افزایش رضایت دانشجویان گردد.مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) راهبردی می باشد برای آگاهی از نیازها و رفتارهای تجاری مشتریان تا به ایجاد روابط قوی تر با آنها منجر گردد.