نرم افزار crm,نرم افزار فرایس crm,نرم افزار
نرم افزار CRM
قیمت نرم افزار CRM
نرم افزار فروش


ترکیب کردن کارت امتیاز CRM با شش سیگمای استراتژیک
مدل DMAIC نشان می دهد که چگونه دو رویکرد کارت امتیاز CRM و شش سیگمای استراتژیک می توانند جهت حداکثر سازی عملکرد CRM سازمان یکپارچه شوند.