نرم افزار crm,نرم افزار فرایس crm,نرم افزار


ترکیب کردن کارت امتیاز CRM با شش سیگمای استراتژیک
مدل DMAIC نشان می دهد که چگونه دو رویکرد کارت امتیاز CRM و شش سیگمای استراتژیک می توانند جهت حداکثر سازی عملکرد CRM سازمان یکپارچه شوند.