نرم افزار crm,نرم افزار فرایس crm,نرم افزار
نرم افزار CRM
قیمت نرم افزار CRM
نرم افزار فروش


گارتنر ارزیابی نرم افزارهای فروش و بازاریابی
گارتنر شرکت تحقیقاتی و مشاوره در زمینه IT و ارزیابی نرم افزارهای فروش و بازاریابی آمریکایی است.گارتنر سالانه شرکتهای ارایه دهنده نرم افزارهای CRM راارزیابی می کند

مدیریت ارتباط با مشتری
مدیریت ارتباط با مشتری ، فرآیندی تجاری می باشد که مشخصه های مشتری را تعیین می کند.

ارتباط بین داده کاوی و مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)
از طریق داده کاوی می توان ارزش مشتریان را تعیین، رفتار آینده آنها را پیش بینی و تصمیمات آگاهانه ای را در این رابطه اتخاذ کرد.

کارگاه تخصصی اصلاح ارتباط با مشتریان
محتوای دوره کارگاه تخصصی اصلاح ارتباط با مشتریان بررسی فلسفه مشتری مداری و فرهنگ مشتری مداری، معرفی زیر سیستم های ارتباط با مشتری، اهداف ارتباط با مشتری، چگونگی پیاده سازی ارتباط با مشتری همراه با ارائه الگو کاربردی