نرم افزار crm,نرم افزار فرایس crm,نرم افزار
نرم افزار CRM
قیمت نرم افزار CRM
نرم افزار فروش


کسب رضایت کارمندان با پیاده سازی اصول Crm در شرکت بهبد فرادیس
شرکت بهبد فرادیس کارمندان خود را به سختی آزموده و استخدام می کند و به همان اندازه هم در حفظ و نگهداری آنان دقتهای لازم را مدنظر دارد

اصول CRM (مدیریت ارتباط با مشتریان)
اختصاصی سازی محصولات، وفاداری مشتری و انتخاب آن ها براساس مفهوم ارزش مدت حیات اصول اساس اجرای CRM می باشند.

پیاده سازی CRM
نیازمندی استقرار CRM درون سازمان، طراحی راهبرد تجاری است، نه برقراری سیستم های اطلاعاتی.