نرم افزار crm,نرم افزار فرایس crm,نرم افزار
نرم افزار CRM
قیمت نرم افزار CRM
نرم افزار فروش


گارتنر ارزیابی نرم افزارهای فروش و بازاریابی
گارتنر شرکت تحقیقاتی و مشاوره در زمینه IT و ارزیابی نرم افزارهای فروش و بازاریابی آمریکایی است.گارتنر سالانه شرکتهای ارایه دهنده نرم افزارهای CRM راارزیابی می کند