نرم افزار crm,نرم افزار فرایس crm,نرم افزار
نرم افزار CRM
قیمت نرم افزار CRM
نرم افزار فروش


ارزش مدت حیات مشتری
مشتریان منبع نهایی رشد تمام کسب و کارها محسوب می شوند.

سازمان های مشتری گرا یا مشتری مدار
سازمان مشتری مدار، مدیران مشتری مدار و کارکنان مشتری مداری پیوستاری از خدمت به مشتری هستند.

طراحی مجدد فرآیندهای کسب و کار
رویکرد مشتری محوری به فرآیندهای کسب و کار دارای اثرات محتملی بر بسیاری از برنامه های کاربردی سازمان است.

مدیریت ارتباط با مشتری
مدیریت ارتباط با مشتری ، فرآیندی تجاری می باشد که مشخصه های مشتری را تعیین می کند.

ارتباط بین داده کاوی و مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)
از طریق داده کاوی می توان ارزش مشتریان را تعیین، رفتار آینده آنها را پیش بینی و تصمیمات آگاهانه ای را در این رابطه اتخاذ کرد.

نقش نرم افزار CRM در افزایش فروش هنگام رکود
کسب و کارها در هر صنعتی به هر اندازه ای که باشند قادرند از مزیت های که سیستم های اتوماسیون بازاریابی و فروش مانند سیستم مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) ارائه می دهند بهره مند شوند.می توان کارهای تکراری را به نرم افزارCRM سپرد و در وقت نیروی فروش صرفه جویی نمود تا پرسنل فروش بتوانند سطح بالاتری از کارها را که به کسب و کار منفعت می رساند انجام دهند.

فرآیند 8 مرحله ای برای اندازه گیری ارزش مشتریان
فرآیند 8 مرحله ای برای اندازه گیری ارزش مشتریان، آنچه را که برای مشتریان مهم است اندازه بگیرید و تجربه ای عالی برای کانال های ارتباطی به وجود آورید