نرم افزار crm,نرم افزار فرایس crm,نرم افزار


ارزش مدت حیات مشتری
مشتریان منبع نهایی رشد تمام کسب و کارها محسوب می شوند.

تعریف وفاداری در مشتری
وفاداری زمانی اتفاق می افتد که مشتریان قویا احساس کنند سازمان مورد نظر به بهترین وجه ممکن می تواند نیازهای مربوطه آن ها را برطرف کند.