نرم افزار crm,نرم افزار فرایس crm,نرم افزار


ارتباط 360 درجه بین مشتریان با نرم افزار CRM فرادیس
با اضافه شدن قابلیتی به نام شخص مرتبط در بخش مشتریان، امکان برقراری ارتباط 360 درجه بین مشتریان ایجاد شد.