• تلفن : 03136254616


ارتباط 360 درجه بین مشتریان با نرم افزار CRM فرادیس
با اضافه شدن قابلیتی به نام "شخص مرتبط" در بخش مشتریان، امکان برقراری ارتباط 360 درجه بین مشتریان ایجاد شد.