• دفتر اصفهان : 03136254616
  • دفتر تهران : 02166753806


ترکیب کردن کارت امتیاز CRM با شش سیگمای استراتژیک
مدل DMAIC نشان می دهد که چگونه دو رویکرد کارت امتیاز CRM و شش سیگمای استراتژیک می توانند جهت حداکثر سازی عملکرد CRM سازمان یکپارچه شوند.