• تلفن : 03136254616


ارزش مدت حیات مشتری
مشتریان منبع نهایی رشد تمام کسب و کارها محسوب می شوند.

تعریف وفاداری در مشتری
وفاداری زمانی اتفاق می افتد که مشتریان قویا احساس کنند سازمان مورد نظر به بهترین وجه ممکن می تواند نیازهای مربوطه آن ها را برطرف کند.