• دفتر اصفهان : 03136254616
  • دفتر تهران : 02166753806

پذیرش نمایندگی

برای پیوستن به ما به عنوان عاملیت فروش، لطفا فرم زیر را با دقت تکمیل وارسال نمایید. بدیهی است تکمیل این فرم هیچگونه تعهدی را برای شرکت بهبد فرادیس نسبت به واگذاری نمایندگی به متقاضی ایجاد نمی‌کند.